Logo SEPI

Długotrwała wspólpraca zobowiązaniem Navantii
Long term commitment with Polish Industry

Navantia poszukuje długoterminowego sojuszu z polskim przemysłem. Opracowując nowe programy morskie, staramy się nawiązać długotermnową wspólpracę z lokalnymi dostawcami, w celu  zdefiniowania i  zbudowania efektywnego łańcucha dostaw. Dzień Przemysłu ma na celu zaprezentowanie przyszlych projektów Navantii, poznanie możliwości polskiego przemysłu morskiego i omówienie możliwości współpracy, jakie oferują te projekty.

In Navantia, we are committed to the Polish Industry. As we develop new Naval programs, we are seeking to establish a long-term alliance with local suppliers to be able to define and build an effective supply chain. The Industry Day aims to present Navantia’s upcoming projects, understand the Polish Naval Industry’s capabilities, and discuss the collaboration opportunities that these projects will offer.

 

09 Maja / 09 May

 

Program – 9:15 – 15:00

09:15 – 09:45Rejestracja i kawa powitalna
09:45 – 10:00Przemówienie powitalne. Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce
10:00 – 10:20Doświadczenia Navantii we współpracy z lokalnymi stoczniami w programach morskich
10:20 – 10:40Transfer modelu technologicznego dla programów morskich
10:40 – 10:55Przerwa
10:55 – 11:15Model współpracy dostawców z Navantia
11:15 – 12:00Stół dyskusyjny
12:00 – 15:00Networking Cocktail & Stoły konferencyjne B2B z Navantią

Agenda – 9:15 – 15:00

09:15 – 09:45Registration and welcome coffee
09:45 – 10:00Welcoming Speech. Ambassador of Spain in Poland
10:00 – 10:20Navantia’s experience collaborating with local shipyards in naval programs
10:20 – 10:40Transfer of Technology model for naval programs
10:40 – 10:55Break
10:55 – 11:15Collaboration process for suppliers with Navantia
11:15 – 12:00Discussion table
12:00 – 15:00Networking Cocktail & B2B meeting tables with Navantia

 

 

 

Miejsce Konferencji-  Polish Naval Academy, Śmidowicza Street 69, 81-127 Gdynia

 

 

Formularz rejestracyjny / Registration form

Ver más

  Imię / Name

  Nazwisko / Surname

  Czy jesteś obywatelem Polski?/ Are you a Polish Citizien?

  Dowód Tożsamości/ID

  If you are not polish:  Czy jesteś wojskowym? / Are you military?  Adres e-mail / Email address

  Numer telefonu / Phone number


  Czy Pan / Pani chce wziąć udział w spotkaniu B2B? / Do you like to participate at B2B?

  OBOWIĄZKOWA JEST IDENTYFIKACJA DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI PRZY WEJŚCIU NA kONFERENCJĘ – IT IS MANDATORY TO BE IDENTIFIED BY ID/PASSPORT IN THE ENTRY TO ACCESS TO THE EVENT

  OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W SPOTKANIACH B2B OTRZYMAJĄ E-MAIL Z GODZINĄ SPOTKANIA -IF YOU HAVE INTEREST IN PARTICIPATING AT B2B MEETINGS YOU WILL RECEIVE AN EMAIL WITH YOUR APPONTMENT HOUR.


  Odpowiedzialny za przetwarzanie: NAVANTIA S.A., S.M.E
  Cel przetwarzania: zarządzanie rejestracją, frekwencją i prawidłową organizacją spotkania
  Zgodność z normą: zgoda na jedno lub wielokrotne przetwarzanie danych osobowych dla określonych celów
  Prawo: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także w określonych okolicznościach wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Organu Kontroli.

  Responsible for the treatment: NAVANTIA S.A., S.M.E.
  Purpose of the treatment: to manage the registration, attendance and correct organization of the event.
  Request: consent to the processing of your personal data for one or more specific purposes.
  Rights: you will have the right to access, rectify, delete and limit your data, as well as in certain circumstances to oppose to its processing or to file a complaint before the Control Authority.